Informace

Vážení zákazníci (obchodní partneři) společnosti ELMESY s.r.o.

 

Vážíme si spokojených zákazníků (obchodních partnerů) a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám poskytnout (zaslat) informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

 

Správcem osobních údajů je společnost ELMESY s.r.o. se sídlem Vídeňská 110, 619 00 Brno, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64627.

 

Jaké osobní údaje firma ELMESY s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Společnost ELMESY s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků (obchodních partnerů), tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Společnost ELMESY s.r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.

 

K jakým účelům společnost ELMESY s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Společnost ELMESY s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků (obchodních partnerů) za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

Jak dlouho společnost ELMESY s.r.o.  údaje zpracovává?

Společnost ELMESY s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakékoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se společností ELMESY s.r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Musíme osobní údaje společnosti ELMESY s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy se společností ELMESY s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů společnost ELMESY s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

 

Z jakých zdrojů společnost ELMESY s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem společnost ELMESY s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost ELMESY s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinnosti mlčenlivosti.

 

Komu společnost ELMESY s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Společnost ELMESY s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je toto nezbytné pro ochranu práv společnosti.

Společnost ELMESY s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama společnost ELMESY s.r.o.. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro společnost ELMESY s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu elmesy@elmesy.cz .

 

Jaká jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy společnost ELMESY s.r.o.  zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovém zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. 

 

Jak společnost ELMESY s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Zákazník je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když společnosti ELMESY s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupně na internetových stránkách společnosti ELMESY s.r.o., http://www.elmesy.cz

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 

Tato pravidla platí od 25.5.2018.

 

Na další úspěšnou spolupráci se těší

Společnost ELMESY s.r.o.